RODO

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie. Siedziba i dane kontaktowe: ul. I. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów, e-mail. sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl, tel.14 621 72 35, 14 627 38 79
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Piotrem Chłoniem pod adresem email sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl listownie na adres administratora.
 3. Celem przetwarzania danych jest:

  a) realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z realizacją zadania kształcenia i wychowania młodzieży oraz innych zadań na podstawie:

  – 119 i 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 tj. ze zm),

  – 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U.2011.155.920),

  – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (U.2004.262.2604),

  – zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2022.690 t.j. ze zm., w szczególności w art.12 w/w ustawy,

  b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia zgodnie z 222 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c,d,e RODO – monitoring,

  c) w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności uczestników, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

  d) w celu wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście lub do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

  e) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uczestników w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO), zgodnie z Regulaminem rekrutacji młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy na dany rok szkolny.

  f) w celu zapewnienia podczas pobytu uczestnika w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych uznane za rodzica za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym uczestnika na podstawie art. 9 ust.2 lit. a i g RODO,

  g) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO np. w przypadku żywienia uczestników.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, z którymi mamy zawarte umowy (np. obsługa informatyczna, hosting usług, serwis urządzeń, ubezpieczenia), podmiotom określonym dobrowolnych zgodach na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez:

  a) w przypadku umów o pracę w celu praktycznej nauki zawodu przez okres 10 lat zgodnie z art.94 pkt.9b Kodeksu pracy,

  b) w przypadku dokumentów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisami w zakresie archiwizacji obowiązującymi u administratora, m.in. Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

  c) w przypadku dokumentów rekrutacyjnych dla osób nieprzyjętych do placówki przez okres 3 miesięcy,

  d) w przypadku zgody na jej okres lub do czasu jej odwołania,

  e) w przypadku monitoringu przez okres 7 do 14 dni.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu na zasadach i przypadkach przewidzianych w przepisach RODO (w szczególności art.15-21 RODO).
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust.1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne i nie poniosą Państwo konsekwencji nie wyrażenia zgody.
 10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu internetowego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach korzystania z serwisu internetowego, w tym wszelkich jego podstron jest Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie z siedzibą przy ulicy I. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów, e-mail. sekretariat@ckiw-tarnow.ohp.pl, tel. 14 621-72-35, 14 627 38 79
 2. Korzystając z serwisu internetowego CKiW OHP w Tarnowie automatycznie zbierane są następujące dane: informacje dotyczące typu przeglądarki (oraz jej wersji), systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, adresu IP, daty i czasu wejścia na stronę, stron internetowych z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej, stron internetowych do których system użytkownika uzyskał dostęp przez naszą stronę internetową, ścieżki kliknięć, lub nazwa użytkownik podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http. Liczbę wysłanych przez  serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, pobranie plików, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 3. Celem tymczasowego przechowywania adresu IP i innych pozyskanych danych przez system jest konieczne aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. Adres IP oraz dane o użytkowniku muszą zostać przechowane na czas trwania sesji. Dane są także przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Z uwagi na problematykę poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy CKiW OHP w Tarnowie gromadzone, dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.
 4. Pozyskane dane identyfikacyjne nie są przekazywane do stron trzecich.
 5. Podstawą prawną do tymczasowego przetrzymywania danych i plików dziennika jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na fakt, że przechowywanie jest konieczne do ochrony prawnych interesów CKiW OHP w Tarnowie lub osób trzecich. Dodatkowo, dane te pomagają w optymalizacji strony internetowej i zapewnieniu bezpieczeństwa systemów informatycznych. W tym kontekście nie dochodzi do oceny danych po względem zastosowań marketingowych.
 6. Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Każdy użytkownik ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Facebook, Google. Każdy ma prawo do zmiany swoich danych oraz wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

MECHANIZM COOKIES

Serwis internetowy CKiW OHP w Tarnowie korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przechowywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę, pliki cookie mogą być przechowywane na jego systemie operacyjnym. Tego typu pliki cookie zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który służy przeglądarce jako unikalny identyfikator w momencie ponownego otwierania strony.

Celem stosowania plików cookie jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych. Niektórych funkcji strony internetowej CKiW OHP w Tarnowie nie można zaoferować bez zastosowania plików cookie. Z tego powodu niezbędnym jest aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.

Po wejściu na  stronę CKiW OHP w Tarnowie użytkownik jest informowany o wykorzystaniu plików cookie na potrzeby analityczne, uzyskiwana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika używanych w tym kontekście. W ramach informacji pojawia się również odnośnik do niniejszej deklaracji o ochronie danych.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane do naszej strony internetowej. Zatem użytkownicy mają pełną kontrolę w zakresie wykorzystania plików cookie. Można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookie które zostały już zapisane mogą w każdej chwili zostać usunięte przez użytkownika przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej.

Można to również zrobić automatycznie.

Jeśli pliki cookie są wyłączone dla naszej strony internetowej, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1.  
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie internetowym CKiW OHP w Tarnowie  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies, dzięki czemu każdy użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Serwis internetowy CKiW OHP w Tarnowie zawiera odnośniki do innych stron „www” i nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności oraz dostępność i zwartość treści obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu internetowego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto CKiW OHP w Tarnowie dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe;
 • dokładne i aktualne;
 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • bezpiecznie przechowywane;
 • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

Wyszukaj

Powrót na górę

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z ciasteczek. więcej informacji

Ustawienia dotyczące ciasteczek są ustawione na "zezwalaj na ciasteczka". Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zamknij